سامانه الکترونیکی رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات، شکایات و …

 

معرفی بهترین تکنسین و خدمات رسانی با بهترین کیفیت و تامین رضایت مشتریان همواره مهمترین هدف الو پایپینگ بوده است.

صدای مشتریان الو پایپینگ، راهی برای ارتباط با مشتریان و شنیدن پیشنهادها، انتقادها، شکایات و آشنایی با حقوق مشتریان میباشد.