فرم پیشنهادات و انتقادات

شما می ‌توانید از طریق فرم زیر پیشنهادات و انتقادات خود را ثبت کنید

سامانه الکترونیکی رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات، شکایات و …

معرفی بهترین تکنسین، خدمات رسانی با بهترین کیفیت و تامین رضایت مشتریان، از ابتدای فعالیت الوپایپینگ همواره مهمترین هدف ما می‌باشد.
صدای مشتریان الو پایپینگ، راهی برای ارتباط با مشتریان و شنیدن پیشنهادات، انتقادات، شکایات و آشنایی با حقوق مشتریان می‌باشد.